Bokslutskommuniké 2011

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Helåret 2011

  • Nettoomsättning uppgick till 24 311 tkr (14 501 tkr)1.
  • Rörelseresultatet uppgick till -7 527 (-7 833 tkr).
  • I rörelseresultat ingår en icke likviditetspåverkande post om 6 072 tkr som uppkommit i samband med nedskrivningen av värdet på databaserna i Stingbet Malta Ltd.
  • Antalet spelarkonton var vid årets början 41 289 och vid årets slut 944 234.

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till 5 837 tkr (6 301 tkr). 2
  • Bruttoresultatet uppgick till 1 389 tkr (2 552 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till -6 156 tkr (-7 514 tkr).
  • I rörelseresultat ingår en icke likviditetspåverkande post om 6 072 tkr som uppkommit i samband med nedskrivningen av värdet på databaserna i Stingbet Malta Ltd.
  • Antalet registrerade spelarkonton var vid kvartalets början 925 849 och vid årets slut 944 234.
  • Antalet aktiva spelarkonton var vid kvartalets början 7 897 och vid kvartalets slut 8 904.

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Jakob Kegel, VD
0708-15 38 35

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@stingbetholding.com
Hemsida: www.stingbetholding.com