Bokslutskommuniké 2016

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Stark avslutning på året

Fjärde kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 35 204 tkr (3 155 tkr), en ökning med 1016%.
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) exklusive engångsposter hänförliga till förvärvet av HLM uppgick till 19 754 tkr (-929 tkr). Engångskostnader hänförliga till HLM-förvärvet uppgick till 2 403 tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 17 113 tkr (-1 205 tkr).

Helåret 2016

  • Intäkterna uppgick till 48 937 tkr (10 480 tkr), en ökning med 367%.
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) exklusive engångsposter hänförliga till förvärvet av HLM uppgick till 18 114 tkr (-4 214 tkr).
  • Rörelseresultat uppgick till 15 047 tkr (-4 844 tkr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Net Gaming slutförde förvärvet av Highlight Media den 14 oktober 2016. HLM:s verksamhet har konsoliderats in i Net Gaming den 14 oktober 2016.
  • Investeringsbolaget Varenne har investerat i Net Gaming.
  • VD Marcus Teilman har tecknat sig för 1 miljon optioner med rätt att teckna 1 miljonaktier i Net Gaming.
    Den extra bolagsstämman 14 november 2016 beslutade om konvertibellån.
  • Jonas Bertilsson, investeringschef på Varenne, valdes till ny styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 14 november.
  • Net Gaming noterade sin obligation på First North Bond Market i december 2016.

For ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-mail: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se