Övergripande finansiellt mål: Vinsttillväxt per aktie

Finansiella mål

Bolaget ser vinsttillväxt per aktie som det viktigaste övergripande nyckeltalet för att långsiktigt skapa aktieägarvärde. Målsättningen är att över tid ha en snabbare vinsttillväxt per aktie än jämförbara aktörer.

Omsättningstillväxt

Att växa snabbare organiskt än jämförbara aktörer samt växa aktivt genom kvalitativa förvärv till rimliga värderingar.

Kapitalstruktur

Över tid ska nettoskulden i förhållande till EBITDA understiga 3.0.

Utdelning

Att under de kommande tre åren prioritera tillväxt genom förvärv, interna tillväxtprojekt och kapitalstruktur framför utdelning.