Övergripande finansiellt mål: Vinsttillväxt per aktie

Finansiella mål

Net Gaming bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet att skapa aktieägarvärde över tid.

Resultattillväxt per aktie

Net Gamings ska över tid uppvisa en genomsnittlig ökning av resultat per aktie om minst 20%. Resultattillväxt per aktie är det övergripande finansiella målet. Net Gaming bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet att skapa aktieägarvärde över tid.

Organisk omsättningstillväxt

Net Gamings långsiktiga mål är en organisk omsättningstillväxt i intervallet 15 till 25%.
Net Gaming kommer kontinuerligt investera i kärnverksamheten samt nya interna tillväxtsatsningar för att säkerställa uthålligt god organisk tillväxt. Tiden när tillväxtsatsningar bär frukt kommer variera och därför kommer den organiska tillväxten fluktuera över tid.

Det ska noteras att Net Gamings definition av organisk tillväxt framöver kommer endast baseras på Nettoomsättning jämfört med föregående period exkluderat för förvärv (senaste 12 månaderna) och avyttringar samt valutakursrörelser.

Kapitalstruktur

Net Gamings långsiktiga mål är att nettoskuld/EBITDA över tid ska högst uppgå till 2,0.

Net Gaming ska över tid bedriva verksamheten till låg finansiell risk genom låg nettoskuldsättning. Styrelsen har rätt att frångå detta mål under perioder om man bedömer det är bäst för bolaget och aktieägarvärdet.

Utdelning

Att under de kommande tre åren prioritera tillväxt genom förvärv, interna tillväxtprojekt och kapitalstruktur framför utdelning.