Kallelse Årsstämma 14 april 2011

Aktieägarna i Stingbet Holding AB (publ), 556693-7255, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 April 2011 kl 17.00 på Drottninggatan 71 C , i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 April 2011 kl 16.00 och dels senast klockan 16.00 fredagen den 8 April 2011 anmäla sig skriftligen till Stingbet Holding AB (publ), Box 111 75, 100 61 Stockholm eller per e- post [email protected] I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 8 April 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Stingbet Holding AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hagman,VD
0708-80 55 22

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com