Kommuniké från årsstämman 2013-05-16

Vid årsstämman i Net Gaming Europe AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av Resultat- och Balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkningen för 2012 samt göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2012 kommer att lämnas.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Omvaldes gjorde styrelseledamöterna Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Ted Nelson. Nyvaldes gjorde Marcus Teilman.

Till styrelsens ordförande omvaldes på det konstituerande styrelsemötet Henrik Kvick.

Som revisor valdes auktoriserad revisor Per-Åke Bois på Nexia Revision och auktoriserad revisor Per Artvin valdes som revisorssuppleant i ett år. Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen skall utgå med 160 000 kronor fördelat på styrelseordförande som erhåller 80 000 kr och övriga ledamöter (gäller ej VD Marcus Teilman, som redan erhåller månadslön) erhåller 40 000 kr var samt att arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se