Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2013

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Intäktsminskningen fortsatte under första kvartalet

Första kvartalet

  • Nettoomsättning uppgick till 1 492 tkr (5 191 tkr)
  • Bruttoresultatet uppgick till 247 tkr (999 tkr)
  • Bruttomarginalen uppgick till 16,6% (19,2%)
  • Rörelseresultat uppgick till -1 290 tkr (-442 tkr)
  • Rörelsemarginalen uppgick till –86,5 (-8,5) procent
  • Likvida medel uppgår till 7 803 tkr (2 003 tkr)

Viktiga händelser under perioden

  • Nyemissionen på 9 971 tkr slutfördes.
  • PokerLoco Malta Ltd. lanserade en ny renodlad casinosajt: CasinoLoco.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se