Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2014

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Spelintäkterna ökade med 146%, bruttoresultatet med 453%

Tredje kvartalet

  • Spelintäkterna uppgick till 1 542 tkr (626 tkr)
  • Bruttoresultat spelverksamheten uppgick till 913 tkr (165 tkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -344 tkr (-952 tkr)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Bolaget har upptagit ett lån om 2 mkr av Bolagets huvudägare, till marknadsmässiga villkor.
  • CasinoLoco har under det tredje kvartalet lanserat en specialanpassad version för läsplattor.
  • CasinoLoco har lokalanpassat sitt utbud med nya språk och betallösningar, för expansion på nya marknader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget har via dotterbolaget PokerLoco Malta Ltd. slutit ett samarbetsavtal med MojaveSports, en agentur för pokerspelare i Brasilien.
  • Fortsatt stark tillväxt, den underliggande tillväxten för casino var i oktober högre än hela det tredje kvartalet totalt. Deponeringar har ökat med ca 99% i genomsnitt per dag under oktober månad jämfört med genomsnittet för det tredje kvartalet i år.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se