Kommuniké från årsstämman 2015-06-03

Vid årsstämman i Net Gaming Europe AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av Resultat- och Balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkningen för 2014 samt göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2014 kommer att lämnas.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Nyvaldes till styrelseledamot gjorde Tobias Fagerlund och omvaldes gjorde styrelseledamöterna Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Marcus Teilman. Tobias Fagerlund (född 1971) har en Jur. kand. från Stockholms Universitet och är idag VD för First North-listade SpiffX AB. Tobias har lång erfarenhet inom spelbranschen bland annat som VD för B2B Poker, Entraction Ltd och Igame Ltd, Nordenchef för BetClic Everest Group och som medgrundare av Relax Gaming Ltd. Tobias är även styrelseledamot i PlayHippo AB.

Till styrelsens ordförande omvaldes på det konstituerande styrelsemötet Henrik Kvick.

Som revisor valdes auktoriserad revisor Per-Åke Bois på Nexia Revision och auktoriserad revisor Daniel Boström valdes som revisorssuppleant i ett år. Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen skall utgå med 120 000 kronor fördelat på styrelseordförande som erhåller 40 000 kr och övriga ledamöter (gäller ej VD Marcus Teilman, som redan är avlönad) erhåller 40 000 kr var samt att arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om lägsta gränsen för aktiekapitalet minskas till 9 779 250 kr samt att högsta gränsen för aktiekapitalet minskas till 39 117 000 kr.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 5 177 250 kr till 9 779 250 kr. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 58 824 000. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se