Kommuniké från årsstämma i Net Gaming Europe AB

Årsstämma har hållits i Net Gaming Europe AB tisdagen den 30 maj 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2016 samt beslutade att den ansamlade vinsten, 11 995 607 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 400 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 160 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla 80 000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jonas Bertilsson, Tobias Fagerlund, Henrik Kvick, Jonas Söderqvist och Marcus Teilman med Henrik Kvick som styrelsens ordförande. Per-Åke Bois utsågs till bolagets revisor och Daniel Boström utsågs till revisorssuppleant.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst sextio miljoner aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Årsstämman beslöt att införa ett nytt incitamentsprogram bestående av personaloptioner. Högst 1 200 000 personaloptioner får utges. Rätt att erhålla optionerna tillkommer endast personer som är eller blir anställda i Net Gaming Europe AB:s dotterbolag Rock Intention Malta Ltd. Varje option ska medföra en rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till ett pris motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets aktier under perioden 31 maj 2017 – 14 juni 2017 på Aktietorget. Optionerna kan utnyttjas under perioden 1 juli 2020 – 30 augusti 2020. Utnyttjande av optionerna förutsätter att innehavaren vid utnyttjandetidpunkten är anställd i dotterbolag till Net Gaming Europe AB. Optionerna är inte överlåtbara.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt utställda optioner beslutades om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av 1 200 000 teckningsoptioner till ett av bolaget ägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i bolagets aktier under perioden 31 maj 2017 – 14 juni 2017 på Aktietorget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 september 2020.

Bolagsstämman godkände dotterbolagets överlåtelse av aktier eller optioner till innehavare av personaloptioner enligt förslaget.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med högst 312 000 kronor fördelat på 1 200 000 aktier med ett kvotvärde om 26 öre motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,02 procent av aktiekapitalet och antal röster i bolaget per dagen för kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se