Net Gaming erlägger tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av HLM Malta Ltd

By 30 juni, 2017Pressmeddelanden

Som tidigare meddelats har Net Gaming Europe AB förvärvat HLM Malta Ltd (”Highlight Media”). I samband med tillträdet den 14 oktober 2016 erlade Net Gaming en initial köpeskilling om 280 mkr på kassa- och skuldfri basis. Utöver den initiala köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar baserat på utfallet för 2016 respektive 2017 komma att betalas ut till ett maximalt belopp om ca 12,9 MEUR.

Den första tilläggsköpeskillingen är nu fastslagen till ca 7,2 MEUR, varav styrelsen i Net Gaming beslutat att betala ca 5,5 MEUR i kontanta medel samt ytterligare ca 1,7 MEUR i aktier. Med anledning härav har styrelsen i Net Gaming, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2017, beslutat om nyemission av 1 544 772 aktier, varigenom Net Gamings aktiekapital kommer att öka med 401 640,72 kr från 15 476 499,74 kr till 15 878 140,46 kr. Rätt att teckna de nya aktier tillkommer säljaren av Highlight Media till en teckningskurs om 10,92 kr som erläggs genom kvittning av säljarens fordran på tilläggsköpeskillingen. Antal aktier kommer att öka från 59 524 999 aktier till 61 069 771 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.netgaming.se