Styrelsens arbete

Under 2016 hölls tio styrelsemöten, varav ett konstituerande.

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och utser VD.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen. Bolagets revisorer deltar vid ett styrelsemöte varje år.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och ledningen regleras av styrelsens arbetsordning, vilken antas av styrelsen varje år efter årsstämman. Den nu gällande arbetsordningen antogs vid styrelsemöte den 30 maj 2017. Reglerna inkluderar en arbetsordning för VD liksom en instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsens arbetsordning finns dokumenterad i en skriftlig instruktion.

 

Styrelsens ersättning

Vid årsstämman i maj 2017 beslutades att arvode skall utgå till styrelsen med 160 000 kr till styrelsens ordförande samt 80 000 kr till envar av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Revisions- och ersättningsfrågor

Styrelsen har beslutat att inte utse revisions- och ersättningsutskott, utan anser det effektivast och mest ändamålsenligt att styrelsen i sin helhet skall deltaga i ärenden som berör revisionen i bolaget och förhållandet till revisorerna respektive förberedelse och beslut i frågor som rör ersättningar till ledande befattningshavare.