Net Gaming Europe ansöker om godkännande från obligationsinnehavare av vissa ändringar i obligationsvillkoren för dess utestående seniora och säkerställda obligationslån, 2017/2020

Net Gaming Europe AB (publ) (“Net Gaming”) offentliggör idag att bolaget, genom ett skriftligt förfarande (s.k. ”written procedure”), söker godkännande från innehavarna av dess obligationer (“Obligationsinnehavarna”) med ISIN SE0010297572 (”Obligationerna”) att göra vissa ändringar i obligationsvillkoren.

Net Gaming har begärt att agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ), i dess egenskap av agent (“Agenten”) för Obligationsinnehavarna, initierar ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Syftet med det skriftliga förfarandet är att inhämta Obligationsinnehavarna samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (“Förslaget”). Den övergripande målsättningen med de ändringar som föreslås häri är att uppskjuta den slutliga inlösendagen (Eng. final redemption date) för Obligationerna med två år, till den 14 september 2022, för att ge koncernen tillräckligt med tid att förbättra det operativa resultatet, och därmed öka och förbättra möjligheterna till refinansiering för Net Gaming på en stabilare marknad. De föreslagna ändringarna beskrivs i kallelsen (Eng. notice) till det skriftliga förfarandet (”Kallelsen”) som finns tillgänglig på Net Gamings hemsida (www.netgaming.se/investor-relations) samt Agents hemsida (www.nordictrustee.com) och (www.stamdata.com).

-
Det är glädjande att flera av våra större obligationsinnehavare ställer sig positiva till det presenterade ändringsförslaget. Vi är övertygade om att det är gynnsamt för både bolaget såväl som obligationsinnehavarna och är av uppfattningen att det ger oss arbetsro att fortsätta utveckla bolaget samt att sänka skuldsättningsgraden framgent, kommenterar Robert Andersson, VD Net Gaming.

Obligationsinnehavare som representerar cirka 43,1 procent av totalt justerat nominellt belopp (Eng. adjusted nominal amount) har ingått oåterkalleliga åtaganden om att rösta för att godkänna Förslaget.

För att få rösta i det skriftliga förfarandet måste en Obligationsinnehavare vara registrerad som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av en eller flera Obligationer i skuldboken för Obligationerna den 27 April 2020. Agenten måste ha mottagit en fullständig och korrekt ifylld röstsedel (Eng. voting form) senast kl. 15.00 (CET) den 18 maj 2020. Det skriftliga förfarandet kan komma att avslutas i förtid om erforderligt kvorum och en tillräcklig majoritet för att godkänna Förslaget innan den 18 maj 2020.

F
örutsatt att Förslaget godkänns med erforderligt kvorum och av en tillräcklig majoritet, kommer varje Obligationsinnehavare, i enlighet med de villkor som stipuleras i Kallelsen, erhålla en samtyckespremie (s.k. “consent fee”) motsvarande ett belopp om en (1) procent av det nominella beloppet för varje Obligation som innehas av den aktuella Obligationsinnehavaren.

Net Gaming förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga förfarandet senast den 18 maj 2020. Efter offentliggörandet kommer resultatet av det skriftliga förfarandet publiceras på Net Gaming och Agentens respektive hemsidor.

För mer information om det skriftliga förfarandet hänvisas till Kallelsen

Robert Andersson, VD och koncernchef

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001
Net Gaming Europe AB (publ)

Telefon: +46 8 410 380 44
E-mail: [email protected]
Websida: www.netgaming.se

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av kontaktpersonen ovan för publicering den 21 april 2020 08.00 CET.

Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399